Algemene voorwaarden

Home Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

We willen graag een prettige samenwerking aangaan, en vinden het daarom belangrijk dat we duidelijk afspreken wat we van elkaar kunnen verwachten.

Algemene voorwaarden
Wij willen je graag een goede dienstverlening bieden en vinden het daarom belangrijk dat het duidelijk is wat je van ons kunt verwachten. Hieronder tref je onze algemene voorwaarden die op onze dienstverlening aan jou van toepassing zijn. Heb je na het lezen van de algemene voorwaarden nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op via het e-mailadres offerte@nowverklaring.nl of het telefoonnummer 0572 – 792010.

Definities

NOW: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Traffic Concepts BV, met KvK-nummer 55627048, tevens handelend onder NOWverklaring.nl

Partner(s): dienstverleners – rechtspersonen en natuurlijke personen – die met NOW een overeenkomst sluiten met als doel van NOW Offerteaanvragen te ontvangen.

Jij: de aanvrager – rechtspersoon of natuurlijke persoon – die een offerteaanvraag invult via de Website van NOW.

Offerteaanvraag: een door een bezoeker van de Website ingezonden verzoek om via de Website van NOW in contact te komen met Partners

Website: alle websites die NOW exploiteert voor haar dienstverlening.

Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de Offerteaanvraag die NOW je via de Website biedt. Als je een offerteaanvraag plaatst, dan gelden deze algemene voorwaarden tussen NOW en jou.

Van deze algemene voorwaarden kan slechts worden afgeweken, als je dit voorafgaand aan je Offerteaanvraag uitdrukkelijk schriftelijk met NOW bent overeengekomen.

NOW heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigingen. Jij stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden gelden tussen NOW en jou. De laatste versie van deze algemene voorwaarden kun je vinden op: https://nowverklaring.nl/algemene-voorwaarden.

Dienstverlening van NOW
Via de Website van NOW kun je gratis een offerteaanvraag doen voor een door jou opgegeven dienst.

NOW stuurt je offerteaanvraag aan maximaal vijf relevante Partners die de door jou gezochte dienst aanbieden.

NOW brengt met haar dienstverlening vraag en aanbod bij elkaar. NOW is geen partij bij de eventuele overeenkomst die jij en een Partner met elkaar sluiten.

Offerteaanvraag
Als NOW je offerteaanvraag ontvangt, beoordeelt zij deze aanvraag. Als de aanvraag compleet is, stuurt zij deze door aan de Partners die NOW op basis van de gegevens uit jouw offerteaanvraag voor je heeft geselecteerd.

NOW garandeert niet dat de Partners met je contact opnemen.

Jouw gegevens
NOW beschermt jouw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor meer informatie hierover verwijst NOW naar haar Privacy Policy voor de Aanvrager.

Klachten
NOW wil graag dat haar dienstverlening aansluit bij je verwachtingen. Als je een klacht hebt over de dienstverlening van NOW, verzoekt NOW dit te melden via het e-mailadres info@nowverklaring.nl.

Klachten worden in behandeling genomen als zij schriftelijk worden ingediend via het voormelde e-mailadres. De klacht dient een beschrijving van de situatie en eventuele bewijsstukken te bevatten.

NOW streeft ernaar binnen vijf werkdagen de klacht van reactie te voorzien.

Aansprakelijkheid
NOW is alleen aansprakelijk voor directe schade van jou, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een tekortkoming van NOW.

NOW is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat zij is uitgegaan van door de jou verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

NOW is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door handelen en/of nalaten van een Partner.

De aansprakelijkheid van NOW is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat haar verzekeraar in dat geval uitkeert.

De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet als de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van NOW.

Nietigheid
Als een bepaling van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van de overeenkomst. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.

Toepasselijk recht
Op overeenkomsten die aan deze algemene voorwaarden zijn onderworpen is Nederlands recht van toepassing.

Bevoegde rechter
Geschillen tussen Partijen omtrent overeenkomsten die aan deze algemene voorwaarden zijn onderworpen, behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van Rechtbank Zwolle.

Laatste aanpassing op 6 april 2020